Waar honden zich thuis voelen
Maar waar we door drukte nu geen nieuwe honden kunnen aannemen

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de Bonte hond
De natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers hierna te noemen de ondernemer die zijn diensten aanbiedt voor het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren
Consument
De natuurlijke persoon die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan
Gastdier
Het huisdier van de consument, waarvoor een overeenkomst wordt / is gesloten
Overeenkomst
De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, waarbij de ondernemer zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs
Verzorging
De door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier
Huisvesting
Het tijdelijk ter beschikking stellen van het huis ten behoeve van het verblijf en verzorging van het gastdier
Reservering
De afspraak tussen de ondernemer en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in “de Bonte hond” tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in “de Bonte hond”.

Artikel 3 – Het aanbod
Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
• De prijs en de wijze van betaling hiervan
• Basisvaccinaties
• De zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor (spoed-)overleg in bijzondere omstandigheden
• De vermelding van de naam van de dierenarts / dierenkliniek die de ondernemer zal inschakelen wanneer het welzijn van het gastdier dit nodig maakt

Artikel 4 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument langs elektronische weg een bevestiging hiervan, indien gewenst met een factuur

Artikel 5 – De prijs en prijswijzigingen
De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier, exclusief voeding
* Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs

Artikel 6 – De betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt de betaling plaats via een elektronisch betaalverzoek
2. Het vervroegd afhalen van een gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggave van de overeengekomen prijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn
3. Consument dient het betaalverzoek uiterlijk op de uiterste betaaldatum, vermeld in het eerder genoemde betaalverzoek, te voldoen. Bij in gebreke blijven is de overeenkomst nietig, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

Artikel 7 – Annulering

Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:

Betreffende een boeking van 11 of meer aaneengesloten dagen:
• Bij annulering tot 10 dagen voor het ingaan van de overeenkomst  vervalt de gehele betalingsverplichting.
• Bij annulering binnen 10 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 50% van de betalingsverplichting.
• Bij annulering binnen 72 uur voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 25% van de betalingsverplichting

Betreffende een boeking van 6 t/m 10 aaneengesloten dagen:
• Bij annulering tot 10 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de gehele betalingsverplichting.
• Bij annulering binnen 10 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 75% van de betalingsverplichting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
• Bij annulering binnen 72 uur voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 25% van de betalingsverplichting.

Betreffende een boeking van 2 t/m 5 aaneengesloten dagen:
• Bij annulering tot 5 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de gehele betalingsverplichting.
• Bij annulering binnen 5 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 75% van de betalingsverplichting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
• Bij annulering binnen 48 uur voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 50% van de betalingsverplichting.

Betreffende een boeking van 1 dag of een dagdeel:
• Bij annulering tot 4 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de gehele betalingsverplichting.
• Bij annulering binnen 4 dagen voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 75% van de betalingsverplichting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
• Bij annulering binnen 36 uur voor het ingaan van de overeenkomst vervalt 50% van de betalingsverplichting. 

Artikel 8 - Halen en brengen van het gastdier

  • Een dagdeel is maximaal 4,5 uur en moet ook in 1 dagdeel vallen. Oftewel een ochtend, middag of avond. Als deze tijd overschreden wordt, wordt de boeking omgezet naar dagopvang en moet het verschil, per gastdier, direct worden bijbetaald door de consument.
  • Dagopvang is maximaal 12 uur. Dit valt tussen 08:00 uur en 20:00 uur. Als de consument wenst het gastdier buiten deze tijden te brengen en/of op te halen komt daar, per hond, de prijs van dagdeel bij. Dit moet vooraf, door de consument, aangegeven worden tijdens het reserveren.
  • Logeren is dagopvang aangevuld met een nacht. De consument kan het gastdier brengen vanaf 09:00 en ophalen tot 18:00 uur. Wenst de consument het gastdier buiten deze tijden te brengen en/of op te halen, komt daar, afhankelijk van de wensen van de consument, per hond en met een maximum van twee maal, de prijs van een dagdeel bij. Dit moet vooraf, door de consument, aangegeven worden tijdens het reserveren.

Artikel 9 – Plicht van de ondernemer
De ondernemer zal zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier

Artikel 10 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument
De consument draagt er zorg voor dat het gastdier bij het ingaan van de overeenkomst ten minste ingeënt is tegen de volgende ziekten:
• De ziekte van Carré
• Parvo virusinfectie
• En ontwormd
De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

Artikel 11 – Ziekte van het gastdier
1. De ondernemer verplicht zich om bij ziekte van het gastdier de in het aanbod genoemde dierenarts / dierenkliniek te consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval de maatregelen te nemen die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.
2. De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts / dierenkliniek, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
3. De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf

Artikel 12 – Overlijden van het gastdier
1. De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
2. Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorgdragen dat het stoffelijk overschot, op kosten van de consument, wordt gecremeerd of begraven.

Artikel 13 – Gevolgen van het niet nakomen van de overeenkomst
Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het gastdier bij “de Bonte hond” meldt is de ondernemer
• Niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden.
• Gerechtigd om 100% van de prijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem is toe te rekenen. De consument komt hiervoor in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt.
2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
4. De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in “de Bonte hond” achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.